fbpx

Asiakastietolaki tulee, oletko valmis?

Tässä blogikirjoituksessa kerron sote-alan lähitulevaisuuden muutoksista, erityisesti asiakastietolaki uudistuksesta ja hieman myös siitä miten tämä liittyy myös hyvinvointialue uudistukseen.

Sote-alan ollessa vahvasti säännelty toimiala, merkittävimmin ja konkreettisimmin siihen vaikuttavat lainsäädännöstä ja viranomaisilta tulevat muutospaineet ja vaatimukset. Niin myös tässä tapauksessa. Asiakastietolaki uudistus liittyy pitkälti asiakkaista ja potilaista tehtäviin kirjaamisiin, asiakirjahallintaan, tiedon luovutuksiin, suostumuksiin ja kieltoihin valtakunnallisessa tietojärjestelmäpalvelussa, eli Kannassa. Hyvinvointialue uudistusta taasen ohjaa oma lainsäädäntönsä, joka säätelee omalta osaltaan myös palveluntuottajiin kohdistuvia odotuksia ja vaatimuksia.

Mitä sitten tapahtuu?

Asiakastietolaki uudistus astuu voimaan 1.11.2021. Konkreettisesti tämä tarkoittaa sitä, että tuosta kyseisestä päivämäärästä alkaa siirtymäaika, jonka aikana sote-alan palveluntuottajien täytyy ryhtyä toimenpiteisiin, jotta ne toteuttavat hyvissä ajoin ennen määräajan loppumista organisaatiokohtaiset toimenpiteet Kanta-palveluihin liittymisen osalta. Korostan jo tässä vaiheessa, että kyseiset toimenpiteet ovat paljon muutakin, kuin sitä, että varmistetaan tietojärjestelmätoimittajalta onko käytössä oleva järjestelmä yhteydessä Kanta-palveluihin. Kyseessä on ennen kaikkea toimintamalli muutos, joka muuttaa jokaisen organisaation totuttuja tapoja esimerkiksi kirjaamisen ja tietosuojan osalta. On arvioitu, että näiden toimenpiteiden toteuttamiseen menee aikaa noin 3kk-6kk. Samoin aikataulun määrittämisen osalta kannattaa huomioida se, että jo sosiaalialan yksityisiä palveluntuottajia on liitymässä Kantaan lähes 4000, joten toimenpiteiden jättäminen viime tippaan ei välttämättä ole viisas ratkaisu.

Käytännössä tämä tarkoittaa sitä, että jokaisen organisaation on esimerkiksi kuvattava miten se on huolehtinut mm. käyttöikeuksien hallinnasta, henkilöstön kouluttamisesta (Tietosuoja, järjestelmä muutokset, Kanta-palvelut ja kirjaaminen), asiakkaan tiedonsaantioikeuden toteuttamisesta, lokitietojen seuraamisesta, kirjaamisosaamisen päivittämisestä sekä toiminnan jatkuvuudesta mahdollissa häiriö- ja poikkeamatilanteissa.

Mitä asiakastietolaki uudistuksella tavoitellaan?

Lain tarkoituksena on edistää ja mahdollistaa sosiaali- ja terveydenhuollossa laadittujen asiakastietojen samoin, kuin asiakkaan itsensä tuottamien hyvinvointitietojen tietoturvallista käsittelyä. Tässä on havaittu valtakunnallisia haasteita, sillä tieto ei ole aiemmin siirtynyt tietoturvallisest esimerkiksi palvelun tilajaan ja yksityisen palveluntuottajan välillä. Samoin lukuiset erilaiset tietojärjestelmät, jotka eivät keskustele keskenään ovat muodostaneet omia haasteitaan, tieto ei ole saatavilla kaikilla, jotka sitä tarvitsisivat. Muutoksella tavoitellaan sitä, että Kanta-palvelut toimivat jatkossa yhdyspisteenä eri palveluntuottajien välillä, jolloin sinne tallennetaan ja sieltä haetaan asiakasta ja potilasta koskevia tietoja, mikäli asiakkaan itsensä antamat suostumukset tämän mahdollistavat.

Lain toinen selkeä tarkoitus on edistää tietosuoja-asetuksenkin mukaista asiakkaan tiedonsaantioikeutta ja tiedonsaantimahdollisuuksia omien asiakastietojensa käsittelystä. Käytännössä jokaisella organisaatiolla tulee siis olla valmius vastata näihin tiedonsaantipyyntöihin ilman suurempia viivytyksiä. Käytännössä se tarkoittaa toimintamallin rakentamista tiedonsaantioikeuden toteutumisen varmistamiseksi.

Mitä yksityisiltä palveluntuottajilta sitten odotetaan?

Silloin, kun yksityinen palveluntuottaja toimii palveluntuottajan lukuun, asiakastietolaki odottaa palveluntuottajilta seuraavia asioita:

  1. Palveluntuottaja vastaa asiakastietojen kirjaamisesta ja tallentamisesta palvelunjärjestäjän lukuun.
  2. Käyttöoikeuksien antamisesta asiakastietoihin oman organisaation sisällä ja myös näiden kuvaamisesta.
  3. Henkilötietojen käsittelyn aktiivisesta seurannasta, valvomisesta ja ohjaamisesta oman organisaation osalta.
  4. Alkuperäisten asiakasasiakirjojen toimittamisesta viipymättä palvelunjärjestäjälle, yhdessä sovittujen käytäntöjen osalta.
  5. Tietosuoja-asetuksen ja julkisuuslaissakin säädettyjen asiakkaan oikeuksien toteutumisesta yhdessä palvelunjärjestäjän kanssa sovituin käytännöin.

Kuka on velvoitettu liittymään Kanta-palveluihin?

Kaikkien julkisten palvelunantajien on liityttävä Kanta-palveluihin, tähän ei ole olemassa mitään kiertotietä tai oikopolkua. Velvoite on selvä.

Samoin yksityisen sosiaali- ja terveydenhuollon palvelunantajan on liityttävä valtakunnallisten tietojärjestelmäpalvelujen käyttäjäksi, jos sillä on käytössään asiakas- ja potilastietojen käsittelyyn tarkoitettu tietojärjestelmä. Tämä vaatimus ei siis poista velvollisuutta liittyä Kanta-palveluihin yhdeltäkään palveluntuottajalta, tai, että laissa olisi mainittu joitakin toimialakohtaisia poikkeuksia.

Teoriassa Kanta-palveluihin ei tarvitsisi liittyä sellaisessa tapauksessa, jossa asiakastiedot kirjataan vielä manuaalisesti paperille, mutta tämä tie on hyvin lyhyt. Tässä kohtaa nimittäin mukaan astuu myös hyvinvointialue uudistus, ja sen vaatimukset palveluntuottajille. Jotta organisaatio voi tuottaa palveluita hyvinvointialueelle pitää sillä olla käytössä sähköinen kirjaamisjärjestelmä, ja jos käytössä on sähköinen kirjaamisjärjestelmä, tarkoitti tämä velvollisuutta liittyä Kanta-palveluihin, joten näin ympyrä sulkeutuu ja johtaa lopulta aina kuitenkin siihen, että tulevaisuus palveluntuottajilla on liittyminen Kanta-palveluun.

Millä järjestelmällä Kanta-palveluihin liitytään?

Laki ei määrittele mitään tiettyä järjestelmää, jolla Kantaan liitytään. Tärkeintä järjestelmän osalta on se, että se soveltuu käyttötarkoitukseensa ja, että se on sertifioitu ja yhteensopiva siihen Kanta-arkistoon johon olette organisaationa liittymässä. Samoin, jotta tiedot liikkuvat yksityisen palveluntuottajan ja palvelunantajien / tilaajien välillä täytyy molempien järjestelmistä löytyä rekisterinkäyttöoikeus– toiminto. Tämän toiminnon olemassaolo varmistaa sen, että jokainen voi liittyä joustavasti Kanta-palvelu asiakkaaksi sillä järjestelmällä, joka parhaiten soveltuu omaan toimintaan. Rekisterinkäyttöoikeuden avulla asiakkaan tietoja on mahdollista tallentaa ja katselmoida puolin ja toisin. Näin ollen esimerkiksi kilpailutuksissa ei ole tarvetta erikseen vaatia jonkin tietyn järjestelmän käyttöä.

Haluatko lisätietoja aiheesta?

Mikäli haluat lisätietoja aiheesta, olet kiinnostunut neuvonnasta tai koulutuksesta, ota yhteyttä!

Heidi Ilmonen

heidi.ilmonen@sotetraining.fi

0